ATEX služby

Služby a řešení - pro průmyslové podniky

Zpracování Dokumentace o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
 • hořlavé látky v posuzovaných objektech a provozech
 • hodnocení rizik
 • předcházení vzniku výbušné atmosféry
 • klasifikace prostorů ve vztahu k EX prostředí
 • technická opatření
 • organizační opatření
 • koordinační opatření
 • hodnocení iniciačních zdrojů
 • revize a aktualizace DOPV

Foto: Výbuchový trojúhelnik

Foto: Výbuchový pětiúhelník

Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle platných standardů
 • stanovení prostředí dle ČSN řady 33 2000
 • kategorizace zón dle ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 pro prostory s hořlavým prachem
 • kategorizace zón dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 pro prostory s hořlavými plyny a párami kapalin
 • revize a aktualizace protokolů so určení vnějších vlivů
 • provádění měření in situ jako podklad pro kategorizaci zón
Zpracování studií HAZOP a SIL analýz
 • zpracování studií HAZOP (Hazard and Operability Study) dle ČSN IEC 61882
 • zpracování analýzy rizik SIL (Safety Integrity Level) dle ČSN EN 61508 ed. 2 a ČSN EN 61511 ed. 2
 • zpracování dalších studií a analýz dle požadavků objednatele
Další služby
 • inspekce zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu akreditovaným inspekčním orgánem č. 4024
 • zpracovávání znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavých prachů, plynů a par soudním znalcem
 • odborná pomoc při uvádění výrobků na trh
 • analýzy rizik a inspekce neelektrických z hlediska rizik výbuchu dle NV č. 116/2016
 • pořádání školení a seminářů ve vztahu k EX prostředí včetně vydání osvědčení/certifikátu o absolvování, provádění pravidelných školení ve firmách
 • zpracování a vedení kompletní dokumentace o ochraně před výbuchem
 • inženýrská a revizní činnost v elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví
 • vedení bezpečnostní dokumentace ve firmách (požární ochrana, ochrana proti výbuchu)
 • pomoc při naplňování opatření z dozorových akcí orgánů dozoru (OIP, PO, ...)
 • zpracování odborných posudků z hlediska rizik výbuchu
 • zpracování nezávislých odborných stanovisek
 • zpracování Požárně bezpečnostních řešení (PBŘ)